Oferta

obsługa księgowo-bankowa gwarek OBSŁUGA KSIĘGOWO-BANKOWA

 • Obsługa finansowo-księgowa, pozwala na precyzyjną ewidencję wszystkich kosztów i przychodów dotyczących każdej nieruchomości (wspólnoty) umożliwiającą pełną kontrolę finansów przez właścicieli
 • Skuteczna windykacja należności wraz z egzekucją sądową i komorniczą
 • Odpowiedzialne, zgodne z prawem i rzetelne gospodarowanie finansami wspólnoty
 • Prowadzenie wszelkich rozliczeń wyłącznie przez rachunek bankowy wspólnoty
 • Wybór najkorzystniejszej oferty banku na prowadzenie rachunku dla wspólnoty
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • Rozliczanie się z Urzędem Skarbowym i składanie wszelkich deklaracji prawem przewidzianych

obsługa techniczna gwarek OBSŁUGA TECHNICZNA

 • Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane
 • Sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą Prawo Budowlane, wraz z propozycją preliminarza kosztów remontów na dany rok lub lata następne
 • Zalecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości
 • Nadzór budowlany nad realizowanymi robotami
 • Całodobowy nadzór techniczny nad nieruchomościami
 • Przygotowywanie planów remontowych
 • Nadzór budowlany nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje; odbiór tych prac
 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych i doradztwo techniczne, weryfikacja przedłożonych kosztorysów na roboty

obsługa prawna gwarek OBSŁUGA PRAWNA

 • Doradztwo prawne
 • Egzekucja należności sądowa oraz komornicza
 • Występowanie w imieniu wspólnoty przed sądami w sprawach spornych dotyczących nieruchomości
 • Przygotowanie wniosków i załatwianie wszelkich formalności związanych z korzystnymi kredytami i pożyczkami dla wspólnot mieszkaniowych
 • Pozyskiwanie środków na wiele prac remontowych z dostępnych funduszy krajowych i europejskich: fundusz ochrony środowiska, fundusz na termomodernizację (ocieplenie ścian i stropów modernizacja instalacji c.o) i inne

obsługa prawna gwarek OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

 • Stały kontakt z Zarządem Wspólnoty pozwalający na współdecydowanie o realizowanych pracach i finansach wspólnoty
 • Sporządzanie umów, regulaminów dotyczących nieruchomości
 • Wydawanie wszelkich zaświadczeń i poświadczeń dotyczących opłat i innych
 • Obsługa zebrań wspólnoty
 • Bieżące naliczanie opłat ustalanych przez wspólnotę oraz medii
 • Reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • Reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.